Tietosuojaseloste

Nämä tiedot ovat Turengin Autokoulu Oy:n ja sen asiakkaana olevan oppilaan (jäljempänä Oppilas” väliseen sopimussuhteeseen, joka koskee ajo-opetuspalveluiden ja siihen liitännäisten palveluiden myyntiä, ostoa, tilausta ja toimitusta. Ehdot soveltuvat Turengin Autokoulu Oy:n verkkosivuilla, toimipisteillä, tai muissa kanavissa tehtyihin palvelutilauksiin, joissa Oppilas on kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja.

Nämä Ehdot soveltuvat myös Oppilaan huoltajan, tai muun koulutuksen maksaja ja Turengin Autokoulu Oy:n väliseen sopimussuhteeseen, joka syntyy, kun mainittu henkilö on kurssi-ilmoittautumisen tai tilauksen yhteydessä sitoutettu maksamaan Turengin Autokoulu Oy:lle siltä tilatut palvelut tilaushetkellä ilmoitetuin hinnoin, sekä muut näiden Ehtojen mukaiset suoritukset. Tilattu palvelu tarjotaan kuitenkin ainoastaan Oppilaalle, joka palvelun tilausvaiheessa on ilmoitettu.

1. Rekisterinpitäjä
Turengin Autokoulu Oy
Torikatu 2, 14200 Turenki
Puh. +358500846764
Y-tunnus 0898350-7

2. Rekisterin nimi
Turengin Autokoulu Oy:n sähköiset palvelut:

  • www.tt-kuljettajakoulutus.fi
  • www. tt-kuljettajakoulutus.fi (verkkokauppa)
  • www.webauto.fi (Asiakasrekisteri)

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Turengin Autokoulu Oy:n ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, asiakashallintaan, tutkimustoimintaan, ja Turengin Autokoulu Oy:n /tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Turengin Autokoulu Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Henkilötietoja käsitellään tt kuljettajakoulutus.fi, ja webauto.fi -palvelun toteuttamiseksi ja kyseistä järjestelmää käytetään rekisterinpitäjän asiakashallintajärjestelmänä ja autokoulussa tapahtuvan opetustoiminnan toteuttamiseksi. Palvelun kautta saatavaa ajo- ja opetusdataa tallennetaan opetuskäyttötarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään edellä mainituissa tarkoituksissa myös oppilaskirjanpidon pitämiseksi.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Etu- ja sukunimi
Henkilötunnus
Sähköpostiosoite
Tunnistetiedot omalle tilille, käyttäjätunnus
Ajokortti- ja ajoneuvotietoja
Matkapuhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot
Turengin Autokoulu Oy:n käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin syntyy tietoa sekä rekisteröityjen itsensä ilmoittamana, työnantajan ilmoittamana, että rekisteripitäjän oman toiminnan kautta. Oppilas- ja opetustietoja tallennetaan myös asiakasyritysten (rekisteripitäjä) välityksellä.

6. Henkilötietojen luovuttaminen
Tunnistamisjärjestelmän luomiseksi henkilö rekisteröidään/rekisteröityy palvelunkäyttäjäksi ja tallentaa omat tiedot järjestelmään. Tietojen laajuus riippuu käytettävästä palvelusta. Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Nettiopetus.fi/ tt-kuljettajakoulutus.fi teoriaopetusta. Harjoitteluohjelma ajokaista.com joissa on oppilaiden nimi ja teoriaopetuksen /harjoittelun aihe, sekä päivämäärä ilmoitetaan oppilaan autokoululle oppilaskirjanpitoa varten.

7. Rekisterin suojaaminen
Manuaalinen aineisto: Rekisteri koostetaan Datadrivers Oy:n asiakastietojärjestelmistä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä. Tietojärjestelmistä otetut, henkilötietoja sisältävät raportit käsitellään ja hävitetään hyvän tietoturvapolitiikan mukaisesti. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisteri on tt-kuljettajakoulutus.fi, Datadrivers.fi henkilökuntaan kuuluvien käytössä, keiden tehtävänkuvaan kuuluu rekisterin tarkoituksen mukaiset tehtävät. Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä yhtiöiden palveluksesta pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on käyttöoikeus myönnetty. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Yhtiöiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

8. Rekisteröidyn informointi
Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, tt-kuljettajakoulutus.fi, Datadrivers.fi että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään toimesta.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Henkilöllä on henkilötietolain 26-28§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Datadrivers Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Turengin Autokoulu Oy, Torikatu 2, 12400 Turenki

Asiakkaan tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: Nimi, osoite ja henkilötunnus.

10. Tiedon korjaaminen tai poistaminen
Rekisteröidyillä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä, esimerkiksi milloin henkilötietoja ei enää tarvita niiden alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin, henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai rekisteröity peruuttaa antamansa suostumuksen eikä
käsittelylle ole muuta laillista perustetta. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä tietyissä tilanteissa, esimerkiksi milloin rekisteröity kiistää tietojensa paikkansa pitävyyden tai käsittely on lainvastaista.
Vastustamisoikeus: Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi käsiteltäessä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, tai milloin käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.
Oikeus tietojen siirtämiseen: Mikäli rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään automaattisesti suostumuksellasi taikka sopimukseen perustuen ja tiedot on saatu rekisteröidyltä, rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Oikeus peruuttaa suostumus: Mikäli käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Ensisijaisesti rekisterinpitäjä toivoo, että mahdolliset erimielisyydet henkilötietojen käsittelyssä ratkaistaan sovinnollisesti osapuolten kesken. Mikäli tällaista asiaa ei kuitenkaan saada sovinnollisesti ratkaistua, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.

11. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.